Főoldal

Üdvözlünk a Pólónyomda oldalain!

Felajánlás!

Valamikor Pázmány Péter (Nagyvárad, 1570. október 4. – Pozsony, 1637. március 19.) esztergomi érsek azt mondta:
Ha tudni akarod az ország állapotát nézz rá a Pálos rendre! Ha kolostoraik fogyóban vannak, az ország sorsa is hanyatlóban van! Ha viszont kolostoraik gyarapodnak, fejlődnek, akkor az ország is virágzik.
A Lengyelországban lévő częstochowai központú Pálos rend nem jogutóda az Özséb által alapított rendnek.

"Előadom, hogy a Szentté Avatási Kongregációban végzett római tanulmányaim során 1985-ben világossá vált előttem hogy a ma is működő lengyel Pálos rend nem azonos az Özséb által alapított renddel, még ha szellemi gyökereik közösek is. VI. Pius pápa - Szaniszló Ágoston lengyel király kérésére kiadott - 1784. december 3-án kelt »Apostolicae Sedis auctoritas« kezdetű brévéjével ugyanis leválasztotta a lengyel tartományt a magyar központú rendről. Ezen felismerés késztetett arra. hogy minden erőmmel törekedjek az ősi rend működésének újbóli megindítására. E cél vezérelte Özséb kanonok szentté avatási eljárásában tevékenységemet."
(részlet Árva Vince atya Őszentsége XVI. Benedek pápához 2008. február 18-án írt leveléből.
Forrás: http://szentkoronaradio.com/blog/hemk/2009_01_26_a-palosok-nyomaban)

Az utolsó magyar pálost saját beleegyezése alapján a Lengyel rend kizárta.

„A Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja a Vatikánban 2004. május 28-án kelt határozatával kinyilvánította, hogy P. Árva Vince nem tagja a Pálos Rendnek, szerzetesi fogadalmai alól felmentette, a rendi ruhát nem használhatja és a Rend nevében nem nyilatkozhat, egyúttal a Székesfehérvári Egyházmegyébe inkardinálta (egyházmegyei papi szolgálatba helyezte).” /forrás: a częstochowai rend honlapja./

A fentiek miatt a Pólónyomda munkatársai elhatározták, hogy 2015-ig felépítenek egy Pálos kolostort a boldog Özséb által alapított rend számára. Ennek a célnak az elérése érdekében minden eladott póló árából 100,- Ft-ot elkülönítünk erre a célra. Reméljük, hogy szándékunk Istennek tetsző cselekedet és még időben érkezett.
Szívesen fogadunk minden felajánlást azoktól, aki egyetértenek célunkkal. Támogató felajánlásoddal keresd meg munkatársainkat. Levélírás. Mindenkinek előre is köszönjük közvetett, vagy közvetlen hozzájárulását.

A Pólónyomda csapata.

IMÁDKOZZUNK BOLDOG ÖZSÉB SZENTTÉ AVATÁSÁÉRT!
2008. június 29-től minden este 19 órakor - a szentté avatás napjáig!

Könyörögjünk: Isten, ki szentjeidet megdicsőíted, Esztergomi Boldog Özséb közbenjárásával fordulok Hozzád, akit az irántad való szeretet a pilisi remeteségbe vezetett, hogy ott áldozatos, vezeklő életével népéért engeszteljen.
Add meg, hogy amint összegyűjtötte a remetéket, úgy imádsága gyűjtse össze szeretetben a világban szétszóródott magyar népet. Példájára valósuljon meg az egyházak közötti egység.

Szent Fiad akarata szerint. Boldog Özséb remete lángja világítson be az elhagyott otthonokba és vezesse vissza a szülőket és a gyermekeket a családi tűzhely melegéhez. Fénye világítson a mindig keresőkutató fiataloknak, hogy a Hozzád vezető úton találják meg életük értelmét és boldogító célját!Az öregeknek, a betegeknek add meg a fényt, hogy felismerjék, a szeretetből vállalt szenvedéssel milyen sokat segíthetnek embertársaikon.

Boldog Özséb imájára add meg, hogy hazánkban is szűnjék meg a paphiány, és akik önként vállalják a papi szolgálatot, életük végéig hűségesek legyenek az Egyházhoz, engedelmességben, tisztaságban és az egységben.

Boldog Özséb egy borzasztó háború után vonult a remeteségbe, hogy áldozatos életével kieszközölje az áldott békét. Add meg ma is a világnak, de főképpen hazánknak a békét és hárítsd el, Özséb érdemeiért a háború veszedelmét.

Végül saját kérésemet terjesztem eléd.......Boldog Özséb közbenjárására add meg, hogy elnyerjem megvalósulását lelkem és az Egyház javára. Krisztus a mi Urunk által. Ámen.

Árva Vince aty
(1932-2008. december 15. hajnali 2 óra.)